แบบทดสอบบุคลิกภาพ (EPPS Personality Test)

วันที่ทดสอบ : 09 December 2021

กรุณาอ่านทำความเข้าใจแบบทดสอบนี้ก่อนลงมือทำ

 1. อ่านคำชี้แจงและคำสั่งของแบบทดสอบนี้แต่ละฉบับอย่างละเอียดถ้วนถี่ ถ้ามีปัญหากรุณาติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทันที
 2. แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 225 ข้อ แต่ละข้อมี 2 ประโยคย่อย
 3. เวลาในการทำแบบทดสอบชุดนี้รวมทั้งสิ้น 50 นาที
 4. เมื่อท่านอ่านคำถามแต่ละข้อแล้วให้คลิ๊กปุ่มหน้าคำตอบที่ใกล้เคียงกับตัวท่านมากที่สุดลง

  ตัวอย่าง


  ก. ข้าพเจ้าชอบเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าให้คนอื่นฟัง

  ข. ข้าพเจ้าชอบทำงานตามจุดประสงค์ที่ได้วางไว้เพื่อตนเอง  ถ้าท่านเห็นว่า ก. ใกล้เคียงกับลักษณะของท่านมากกว่าประโยค ข. ให้คลิ๊กที่ปุ่ม ก.

  แต่ถ้าเห็นว่าประโยค ข. ใกล้เคียงกับลักษณะของท่านมากกว่าประโยค ก.ให้คลิ๊กที่ปุ่ม ข. ของคำตอบ

 5. ในกรณีที่ทั้งสองประโยคไม่เข้ากับลักษณะของท่านเลย ให้ท่านเลือกประโยคใดประโยคหนึ่งที่มีส่วนใกล้เคียงกับลักษณะของท่านมากกว่าอีกประโยคหนึ่ง
 6. ในกรณีที่ท่านชอบหรือไม่ชอบทั้งสองประโยค ให้ท่านเลือกประโยคที่ท่านชอบมากกว่าอีกประโยคหนึ่ง

ข้อแนะนำ

 1. การเลือกของท่านควรเป็นไปตามความรู้สึกที่แท้จริงในขณะที่ทำแบบทดสอบนี้เท่านั้น ไม่ใช่ตามที่ท่านคิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้น
 2. การทดสอบนี้ไม่มีข้อใดถูกหรือผิด ดังนั้นขอให้ท่านตอบด้วยความจริงใจที่สุด
 3. ในแต่ละข้อนั้น ขอให้ท่านเลือกเพียงประโยคเดียว คือประโยค ก. หรือประโยค ข. เท่านั้น
 4. กรุณาตอบทุกข้อ
 5. โปรดอย่าเสียเวลาในการพิจารณาข้อใดข้อหนึ่งนานเกินไป